Javna nabava 39/2020. izrada okvira za grobnice

 

Poziv je otvoren do 20. studenog 2020. godine do 12:00 sati.

Cjelokupan poziv možete preuzeti na poveznici : POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

 

Ponuda mora sadržavati sljedeće dijelove:

1. Ponudbeni list (Obrazac – 1 ovog poziva) OBRAZAC 1 – PONUDBENI LIST

2. Troškovnik OBRAZAC

3. Dokazi

4. Izjava o dostavi Jamstva (Obrazac – 2 ovog poziva) OBRAZAC 2 – IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA

Sva pojašnjenja u vezi nadmetanja, dokumentacije za nadmetanje kao i dostavu ponuda, Ponuditelj može tražiti od Naručitelja isključivo u pisanom obliku, poštanskim pošiljkom, telefaksom ili elektroničkom poštom: info@knezevi-parkovi.hr