Izmjene i dopune natječaja “Izrada okvira za grobnice“, JN 39/2020.

IZRADA OKVIRA ZA GROBNICE

IZRADA OKVIRA ZA GROBNICE
JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Evidencijski broj nabave:

JN-39/2020

Novi rok za predaju ponuda je 25.11.2020. do 12 sati  

Cjelokupan poziv možete preuzeti na poveznici : POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Ponuda mora sadržavati sljedeće dijelove:

1. Ponudbeni list (Obrazac – 1 ovog poziva)  OBRAZAC 1 – PONUDBENI LIST 

2. Troškovnik OBRAZAC TROŠKOVNIK 

3. Dokazi

4. Izjava o dostavi Jamstva (Obrazac – 2 ovog poziva) OBRAZAC 2 – IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA

Sva pojašnjenja u vezi nadmetanja, dokumentacije za nadmetanje kao i dostavu ponuda, Ponuditelj može tražiti od Naručitelja isključivo u pisanom obliku, poštanskim pošiljkom, telefaksom ili elektroničkom poštom: info@knezevi-parkovi.hr