Stavljanje u mirovanje usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Baranjska čistoća obavještava korisnike svojih usluga koji javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada žele staviti u status mirovanja, kako sada odgovarajući Zahtjev za mirovanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada mogu preuzeti putem web-stranice.

Ispunjen Zahtjev, uz traženu popratnu dokumentaciju, potrebno je dostaviti pismenim putem na adresu Ulica Republike 11, 31300 Beli Manastir, putem e-maila obrasci@baranjskacistoca.hr ili osobno u sjedište Baranjske čistoće na već navedenoj adresi.

Prilikom podnošenja Zahtjeva, korisnik je dužan podmiriti sve dospjele račune za uslugu gospodarenja otpadom.

Odobrenje ovog Zahtjeva temelji se na dokumentaciji iz koje je vidljivo kako za usluge potrošnje električne energije, vode ili plina, izdanoj od isporučitelja navedenih usluga, korisnik Baranjske čistoće, u trenutku podnošenja Zahtjeva, nema potrošnje, odnosno da podmiruje isključivo minimalnu javnu uslugu u razdoblju od najmanje šest mjeseci.

Status mirovanja javne usluge za obračunsku, odnosno kalendarsku, godinu aktivira se od dana kada je Baranjska čistoća odobrila Zahtjev. Istekom navedenog razdoblja, Zahtjev je potrebno ponovno podnijeti.

Ukoliko korisnik, koji je u statusu mirovanja javne usluge, ne dostavi traženu dokumentaciju do najkasnije 31.12. tekuće godine, Baranjska čistoća će aktivirati status korištenja javne usluge te će cijenu za uslugu gospodarenja otpadom obračunati prema podacima iz Izjave o korištenju javne usluge prikupljanja nerazvrstanog otpada što predstavlja minimalnu cijenu javne usluge uvećanu za varijabilni iznos za preuzimanje posude te pripadajućim iznosom PDV-a.